Valodas: 

Videonovērošanas ieraksta sistēmas reģistrēšana Datu valsts inspekcijā

Vai Jūs esat reģistrējies Datu valsts inspekcijā?

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka, saskaņā Fizisko personu datu aizsardzības likumu jebkurai personai (privātpersonai, uzņēmumam) ir pienākums pirms videonovērošanas sistēmu lietošanas uzsākšanas reģistrēties Datu valsts inspekcijā.

 

Administratīvais sods par šīs prasības neievērošanu sastāda: fiziskajām personām no EUR 140.00 līdz EUR 700.00, amatpersonām — no EUR 280.00 līdz EUR 700.00, bet juridiskajām personām — no EUR 1400.00 līdz EUR 14 000.00.

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu (turpmāk - FPDAL) videonovērošanas ietvaros tiek veikta personas datu apstrāde, tādēļ uzņēmumiem kā pārziņiem, šāda personas datu apstrāde ir jāreģistrē Datu valsts inspekcijā vai iespējams iecelt personas datu aizsardzības speciālistu.

                - Tātad visām personām, kuras veic videonovērošanu, ir saistošas Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības, tai skaitā attiecībā uz datu subjektu informēšanu par veikto personas datu apstrādi (videonovērošanu) un minētās datu apstrādes reģistrēšanu Datu valsts inspekcijā pirms šīs datu apstrādes uzsākšanas. Katrs uzņēmums (pārzinis Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē) ir atbildīgs par veikto personas datu apstrādi, un attiecīgi katrs pats nosaka tehniskās un organizatoriskās prasības personas datu apstrādei un aizsardzībai.

                - Primāri likums  attiecās uz juridiskajām personām, valsts, un pašvaldību iestādēm, kas veic vai plāno veikt videonovērošanu un kuras FPDAL 2. panta 9. punkta izpratnē ir pārzinis (fiziskā vai juridiskā persona, valsts vai pašvaldību institūcija, kura nosaka personas datu apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus, kā arī atbild par personas datu apstrādi saskaņā ar FPDAL likumu).

                - FPDAL neattiecas, ja videonovērošanu veic fiziskās personas personiskām vai mājas un ģimenes vajadzībām, turklāt personas dati netiek izpausti trešajām personām, jo FPDAL prasības (FPDAL 3. panta trešā daļa) neattiecas uz šo jomu. Piemēram, gadījumos, kad persona veic videonovērošanu, lai aizsargātu savu īpašumu no zādzībām, t.sk., kad videokameras novēro daļu no publiskas ielas, vai citu publisku teritoriju apkārt īpašumam. FPDAL prasības neattiecas arī uz videonovērošanu un video attēliem, kas ir iegūti privātiem izklaides mērķiem ar mobilo tālruni, kādu portatīvo video vai foto kameru u.c.

"EVOR.L" piedāvā dokumentu noformēšanu reģistrācijai Datu valsts inspekcijā un konsultācijas uzņēmumu iekšējās dokumentācijas noformēšanai atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.

"EVOR.L" piedāvā: 

  • Reģistrācijas dokumentu noformēšanu

  • Iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanu (reģistrācijai DVI nav obligāti);

  • Konsultācijas Datu aizsardzības jomā.

UZMANĪBU!!!

Papildus "EVOR.L" pakalpojumiem, ir jāapmaksā valsts nodeva:

juridiskām personām – EUR 56,91

sīkajiem uzņēmumiem un fiziskām personām – EUR 28,46

Vairāk informācijas: info@evorapsardze.lv vai tālr. 67149800, mob. tālr. 26871741